top of page

Farver og lys er anvendt længe inden medicin

Mennesket fascineres og stimuleres af farver gennem naturen, kunst og mode. Videnskaben har nu også kastet lys på den helbredende effekt af lys! 

”Farver er en biologisk kommunikationsmetode – et levende sprog,”

  Fritz Albert Popp, 1976

Screen Shot 2020-10-07 at 23.30.41.png
106988829_891794894640998_46118307606122

Rød: Varme, erotisk stimulering

Appelsin: Glæde, selvtillid, optimisme

Gul: Optimisme, selvtillid, inspiration

Kalkgrøn: Stimulerer hjernen og metabolisme

Grøn: Stimulerer håb, harmoni, balance, vækst, kærlighed

Turkis: Ro, selvtillid, åbenhed, metabilisme

Blå: Kreativitet, kommunikation, vitalitet, viden

Indigo: Sindsro, tillid, fantasi, forståelse

Violet: Inspiration, kreativitet

Bager Møller pink: Lindrer nervøs stress, hæmmer agression, afslappende

Magneta: Ro, afslappende

Lilla: Afslappende, fremmer søvn, lindrer smerter

UNADJUSTEDNONRAW_mini_4119.jpg

Østergade 5, 7850 Viborg

+45 29 28 58 52

UNADJUSTEDNONRAW_mini_4117.jpg

Karina Breuning

Kongensgade 16,

4800 Nykøbing Falster

UNADJUSTEDNONRAW_mini_4118.jpg

Anna Grethe 

Østerbrogade 144,
9400 Nørresundby
 
Mobil 61 46 17 20
Screen Shot 2020-08-03 at 00.59.23.png
Screen%20Shot%202020-07-05%20at%2014.51_

VEJLEDNING TIL BRUG AF TERAPIBRILLER

Praktisk anvendelse af farvede briller

Der findes mange udgaver af farvede briller. Nogle brillesæt indeholder syv par briller, de fleste sæt indeholder ti par, mens nogle indeholder 12 par briller eller flere. Uanset antal briller, testes hver enkelt brille i sættet.

Definition af scene

Terapeuten hjælper først klienten med at definere et problem (en scene i livet), som klienten ønsker behandlet med terapibrillerne. Problemet kan identificeres ved, at klienten genoplever sin livshistorie eller en specifik situation i livshistorien ved at spille livshistorien som en kort film for det indre blik med lukkede øjne. Når klienten kommer til en scene, som trigger klientens emotioner, negative overbevisning eller kropsfornemmelse, er scenen som behandles med de farvede briller identificeret. Klienten holder nu fokus på kropsfornemmelsen, samtidigt med at klienten ser oplevelsen for sit indre blik med lukkede øjne.

 

Eksempel på en scene

Hvis en klient for eksempel er sorgfuld eller trist over at have mistet en forælder, spilles livshistorien for klientens indre blik, fra før der var et problem, der vedrører forælderens død, og frem til klienten har følt sig sikker igen, eller frem til nærværende øjeblik. Nogle bevæges emotionelt, når de hører, at en forælder måske er uhelbredeligt syg, andre når døden indtræder og andre eksempelvis først ved begravelsen. Hændelsen, der vækker den største kropslige reaktion, og det mest klare indre billede af hændelsen, er scenen.

 

Effekten af brillerne afhænger af, at klienten identificerer en scene, som er en personlig livssituation, der bevæger klienten emotionelt, skaber en ubehagelig kropsfornemmelse eller negativ overbevisning, som beskrevet. De farvede briller kan anvendes til behandling af mange forskellige livssituationer hos den samme klient, men det er vigtigt at være eksplicit omkring en specifik oplevelse, kropsfornemmelse eller overbevisning.

 

En kropsfornemmelse behøver dog ikke være relateret til en livssituation, der erindres. Situationen kan stamme fra før hukommelsen var anlagt, men kan alligevel behandles gennem den kropslige fornemmelse, som går tilbage til tiden før hukommelsen. Kroppen husker alt.

 

Kropsfornemmelse

En kropsfornemmelse kan være smerter, spændinger for brystet eller sommerfugle i maven. Klienten definerer kropsfornemmelsen for terapeuten. Klienten hjælpes med at holde fokus på den aktuelle kropsfornemmelse hele vejen igennem forløbet.

 

Emotion

En emotion kan være sorg for eksempel over at have mistet en nær relation. Det kan også være angst for eksamen eller nervøsitet over en forhandling med chefen. Det er fordelagtigt at definere en sætning, som understreger emotionen. F.eks. Jeg føler tristhed, jer er utryg osv. Bed klienten om at fokusere på den måde, hvorpå emotionen opleves kropsligt, for at have en reference til denne kropslige oplevelse ved hver brille.

 

Overbevisning, negativ tanke

En overbevisning eller en negativ tanke kan være, at jeg ikke føler mig lige så interessant som min kollega. En sætning, der manifesterer denne overbevisning, kan være: Jeg føler, at jeg ingenting er i samvær med min kollega. Det er vigtigt, at klienten fokuserer på, hvordan den kropslige fornemmelse er, når klienten definerer sætningen og ikke fokuserer på tankerne, eller hvad klienten tror andre tænker.

 

Derfor hjælper terapeuten klienten med at adskille tankerne fra forestillingen om hvad andre tænker og holde fokus på den kropslige reaktion, som er en følge af tanken eller overbevisningen. Klienten gør tre ting under testen. Klienten ser sig selv sammen med kollegaen for sit indre blik, siger sætningen og mærker kroppen, som den føles i dette øjeblik. For at en overbevisning eller negativ tanke defineret i en konkret sætning kan anvendes, skal sætningen vække en kropsfornemmelse, som effekten af brillerne måles på.

 

Fremgangsmåde

1. Klienten fokuserer på kropsfornemmelsen, emotionen eller overbevisningen, der er relateret til en livssituation, scene eller indre billede og beskriver den kropslige reaktion for terapeuten. Beskrivelsen kan defineres emotionelt, kropsligt-rumligt eller matematisk på en skala fra 1-10.

 

2. Første farvede brille testes. A) Klienten tager brillen på. B) Klienten fokuserer på kropsfornemmelsen, emotionen eller overbevisningen. C) Klienten åbner øjnene og ser igennem brillen. Terapeuten spørger, hvad klienten mærker. Hvis klienten kan bekræfte en forandring, spørger terapeuten, hvorledes forandringen opleves. Uanset om forandringen er lindrende eller forstærkende, lægges brillen til side.

 

3. Alle briller testen igennem på samme måde.

 

4. De briller, som er lagt til side, testes igen på den samme kropsfornemmelse, emotionen eller overbevisning. Når brillerne, der havde effekt, testes i anden runde, er oplevelsen af emotionen eller kropsfornemmelsen ofte anderledes end i første runde. Brillerne kan testes igennem i flere runder, indtil den oplevelse, som en brille udløser, er stabil og lindrende. En brille, der i første runde forværrer, kan i de sidste runde forbedre.

 

5. Klienten bærer den valgte brille, indtil klienten føler, at den positive oplevelse brillen inducerer er stabil. Klienten kan blive træt og afslappet og ligge med lukkede øjne, da brillerne stadig har effekt med lukkede øjne. Når klienten har valgt en farvet brille, kan nedenstående spørgsmål stilles for at holde klientens opmærksomhed på kropsfornemmelsen, der relaterer til hændelsen og for at undgå, at klienten kommer tilbage i tankerne.

 

Spørgsmål

Hvor i kroppen mærkes den stærkeste fornemmelse?

Hvilken form har området, hvor fornemmelsen mærkes?

Bevæger det sig i denne fornemmelse? Hvilket materiale kunne denne kropsfornemmelse minde om?

Hvor mange cm bred er området, hvor du mærker noget ubehageligt?

Har dette område en vægt?

Hvilken vægt?

Ser du en farve i området?

Har du antipati imod det du føler?

Hvis du har antipati, skift denne antiparti ud med sympati. Det, du bemærker, er din krops bestræbelser på at udholde de begivenheder, du har været igennem. Din krop er 100% loyal over for dig, Det bedste sted i verden er at være i denne krop. Mærk dig selv. Accepter dig selv uden at stille krav, eller ønsker om at mærke noget andet end det, der er autentisk nu.

Mærk hvad der er. Sig tak for det, der er. Hold af det, der er. Når klienten tager imod kropsfornemmelsen uden at ønske en anden fornemmelse, opløser fornemmelsen sig på få sekunder.

 

Gentagelse af spørgsmål

Hvis klienten har svaret, at han eller hun har mærket en fornemmelse, der føles som 100 kilo, spørges igen, hvor tungt føles efterhånden som brillen har været på et nogle minutter.

 

Klienten ender med enten at definere en behagelig fornemmelse eller en følelse af tomhed. Hvis sidstnævnte er tilfældet, bedes klienten om at mærke, hvorledes det føles at føle tomhed. Mærk tomheden. Sig tak for tomheden. Hold af tomheden som den er.

 

Hvis følelsen af tomhed opstår, er der oftest behov for en eller flere sessioner af samme scene. Klienten beholder brillen på, indtil følelsen af tomhed, eller den ubehagelige kropsfornemmelse er opløst.

 

Instruktion af Psykiater Raquel Solvey, Argentina Anæstesiolog Daniel Asis, Argentina

ENGLISH VERSION

Screen%20Shot%202020-07-05%20at%2014.51_

TERAPI GLASSES

Practical use of colored glasses

There are many versions of sets of colored glasses. Most sets contain ten pairs, but some sets of colored glasses contain seven pairs, and a few sets even contain 12 or more pairs of glasses. Regardless of the number of glasses used, each color is tested.


Choice of the scene

The therapist first helps the client to define a problem that is desired to be treated with colored glasses. The client is asked to visualize their life story or a special experience. Once a scene arises in the client’s mind that arouses a disturbing emotion, an innate bodily sensation or negative thought, the problem which is treated with the colored glasses has been identified. If a client is saddened to have lost their mother, the client is asked to define a scene where the problem was unfolded.

Sensation in the body

A bodily sensation may be a pain or tension in the chest or a feeling of having butterflies in the stomach. The client describes the bodily sensation to the therapist. The practitioner helps the client to stay focused on the current bodily sensation throughout the course of the test.


Emotion

An emotion could be sorrow, for example, after having lost someone, or anxiety about an exam or a negotiation with a boss.

It may be beneficial to define a sentence that characterizes the experience of grief. If possible, the practitioner should ask the client to repeat this sentence when wearing each pair of glasses. The practitioner should ask the client to focus on the way the emotion is experienced bodily in order to have a reference to the impact of each pair of colored glasses.


Conviction thought

A conviction or thought may be, for example ‘I am not as smart as him.’ One sentence could be: ‘I don't feel as convincing as I feel Jeff is.’ It is important for the client to focus on the experience in his or her own body while bringing to mind the situation where the negative thought and feeling was experienced, in order to test the effect of the colored glasses on the client's bodily reaction and not on the client's thoughts.


Procedure

1. The client focuses on the bodily feeling, emotion or conviction related to a life situation, scene or image held in the inner gaze. The client describes the bodily sensation to the therapist. The description can be defined emotionally, spatially or mathematically on a scale of 1-10.


2. The first pair of colored glasses are tested. A) The client puts the glasses on. B) The client focuses on the bodily sensation, emotion or conviction. C) The client opens his eyes, looks through the glasses and describes the bodily sensation, emotion or conviction again. C) The therapist asks how the client is feeling. There are three possibilities, to feel no change, to feel either release or worsens the bodily sensation.

If a change is confirmed, the therapist asks how the change is experienced and puts the glasses aside.


3. All glasses are tested the same way.


4. The glasses that are set aside are tested again on the same bodily sensation, emotion or conviction. When the glasses with effect are tested again, the experience is often different than in the first round. The glasses are tested for several rounds until the experience of a spectacle trigger is stable and soothing. A spectacle that worsens in the first round may improve in the last round.


5. Once the client has chosen a pair of glasses, the questions below can be asked to keep the client's attention to the body sensation, related to the incident to avoid the client coming back into the mind.


6. The client wears the glasses selected until the client feels that the positive experience the glasses induce is stable. The client may become tired and relaxed and lie with his eyes closed, as the glasses can still have their effect while the eyes are closed.


Questions

Where in the body do You feel the strongest sensation?

What shape does the area have where you feel the sensation?

Do you notice a movement in the area? Which material does this body sensation remind You of?

How many cm wide is the area?

Does it have a weight? Which weight?

Do you see a colour in the area?

Do you have antiparty against the sensation?

If you have antipathy against this sensation, choose to switch it into sympathy. Invite the sensation to take place in Your body. Notice your body's effort to endure the events you have been through. Your body is 100% loyal to You and it is the best place in the world to be. Feel your body.


Accept the sensation with no requirements, demands or desires to feel anything different than what is authentic now. Feel what is. Say thank you for what You feel. Love what is. If the client replies that he or she noticed something that feels like 100 kilos, ask again how much it weighs. When the client succeeds in accepting the bodily sensation without wanting something different, the bodily sensation disappears in seconds.


The client ends up either defining a comfortable sensation or a sense of emptiness. If the latter is the case, ask the client to feel the emptiness. Feel the emptiness. Say thank you for the emptiness. Love the emptiness. In case the feeling of emptiness arises, one or more sessions of the same scene are most often needed.


The client must wear the colored glasses until he or she t succeeds in accepting the body sensation and until it dissolves. Instruction of Psychiatrist Raquel Solvey, Argentina Anesthesiologist Daniel Asis, Argentina


Some experience strong emotions when they remember hearing that their mother was diagnosed with a disease and wouldn’t survive, others when they see or hear that their mother is dead, and others when they remember being at the funeral. The memory that elicits the greatest bodily reaction and the clearest inner image of the incident is the scene. The effect of the glasses depends on the client choosing a personal situation that moves them emotionally, creates a bodily sensation, or gives rise to a negative thought or conviction.


The glasses can be used for a variety of life situations. What is important is for the client to be explicit about a specific experience, bodily sensation, or conviction. A bodily sensation does not have to be related to memory, since it may originate from a time before the capacity for memory was developed. It is still possible to treat the bodily sensation even if the client does not remember its origin. The body remembers everything.

bottom of page